Ag3PO4 màu gì? Ứng dụng của hợp chất Ag3PO4

ag3po4 màu gì